BannerKK

 

 

2

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. กลุ่มตรวจการสหกรณ์ มอบหมายให้ นางสาวกฤตยา ตรีนัย นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวสุนิสา อิ่มใจพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางวิทยุ F.M. 94.50 Mhz. วานรเรดิโอ ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่และเหตุแห่งการเรียกประชุมใหญ่ของสหกรณ์และทุนเรือนหุ้นและทุนสำรองสหกรณ์ ณ สถานีวิทยุวานรเรดิโอ F.M. 94.50 Mhz.