BannerKK

 

 

2

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ของสหกรณ์โคนมท่าหลวง จำกัด ณ ห้องประชุมของสหกรณ์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี มีสมาชิกเข้าประชุม จำนวน  69 ราย จากสมาชิกทั้งหมด จำนวน 90 ราย และปีนี้สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 4,750,348.09 บาท จ่ายเงินปันผลให้สมาชิกร้อยละ 4.50 เฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ การขายน้ำนมดิบ ร้อยละ 0.60 และการซื้อสิ่งของทั่วไป ร้อยละ 0.80