BannerKK

 

2

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล มอบหมายให้นายสนิท อยู่บ้านคลอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางวิทยุ F.M. 94.50 Mhz. วานรเรดิโอ ประชาสัมพันธ์เรื่องบันได 7 ขั้น สร้างโอกาสธุรกิจชุมชนยั่งยืน ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เพิ่มความรู้ความสามารถและสร้างความเข้มแข้งให้สหกรณ์ทั่วประเทศและเพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ด้านการสหกรณ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ สถานีวิทยุวานรเรดิโอ F.M. 94.50 Mhz.