BannerKK

 

 

 

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ จัดโดยนายชำนาญ อยู่โต ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ณ สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จำกัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้สมาชิกในพื้นที่นิคมสหกรณ์ชัยบาดาลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกสหกรณ์ต่อไป  มีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯและผู้สังเกตการณ์ จำนวน 25 คน