BannerKK

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้แก่ 1.โล่รางวัลเกียรติยศแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ กำกับการคลังอย่างเข้าใจ เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับดีเลิศ จากสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

2.รางวัลนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 (ระดับประเทศ) ได้แก่ นายศักดิ์เสรี สีแดง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น

ใบประกาศเกียรติคุณ

3.รางวัลนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 (ระดับหน่วยงาน) ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ พุ่มพฤกษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น

4.นางสาวศศิพิมล รักสกุล ตำแหน่ง นิติกร เป็นพนักงานราชการดีเด่น

การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการที่ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต อุทิศตนให้กับงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนและให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน ได้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน