BannerKK

 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์เสรี สีแดง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 จัดโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี เผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์ การรวมกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด การผลิตและข้อราชการที่เกี่ยวข้องแก่สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลเพนียด จำนวน 34 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดราชบรรทม ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี