BannerKK

 

นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ในการนี้มีผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธร ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ผู้แทนสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน