BannerKK

 

นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวรนุช ขุมแร่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2563/64 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี