BannerKK

 

นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายวงศ์ชัย ไชยโย นายมาโนช วรรณบุตร นายชูเกียรติ พรหมมาศ คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์และเจ้าหน้าที่สนง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยกรรมการแปลงใหญ่อำเภอโคกเจริญ/บ้านหมี่. ตรวจรับเครื่อสีข้าวพร้อมอุกรณ์ต่างๆ ตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ. ปี60. ณ. ที่ทำการกลุ่มฯ. ได้ตรวจรับและทดสอบประสิทธิภาพครุภัณฑ์ที่ได้รับตามโครงการ