BannerKK

 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

    dot จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้านแยกตามประเภทสหกรณ์

    dot กราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจแต่ละด้านแยกตามประเภทสหกรณ์ 

ทำเนียบสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

    dot ข้อมูลทำเนียบสหกรณ์ภายในจังหวัดลพบุรี

หมวดหมู่รอง