BannerKK

 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์

ข้าราชการ 3 อัตรา

e1

ชื่อ : นางสาวพิมพ์ปวีณ์  วงษ์น้อย

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 8633 1136 1

icon email01 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 nantapak

ชื่อ : นางสาวนันทภัค  พึ่งเจริญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0 8999 6194 8

icon email01 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e3

ชื่อ : นางสาวกฤตยา  ตรีนัย

ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0 6366 2929 4

icon email01 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พนักงานราชการ 2 อัตรา

aa10

ชื่อ : นางสาวศศิพิมล  รักสกุล

ตำแหน่ง : นิติกร

โทรศัพท์ : 0 8410 5676 3

 

 aa5

ชื่อ : นางสาวสุนิสา  อิ่มใจพงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 8149 5897 0

 

 

 

S 12337237

งบทดลอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2562

-กันยายน 2562

-สิงหาคม 2562

-กรกฎาคม 2562

-มิถุนายน 2562

-พฤษภาคม 2562

-เมษายน 2562

-มีนาคม 2562

-กุมภาพันธ์ 2562

-มกราคม 2562

-ธันวาคม 2561

-พฤศจิกายน 2561

-ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

-กันยายน 2561

-สิงหาคม 2561

-กรกฎาคม 2561

-มิถุนายน 2561

-พฤษภาคม 2561

-เมษายน 2561

-มีนาคม 2561

-กุมภาพันธ์ 2561

-มกราคม 2561

-ธันวาคม 2560

-พฤศจิกายน 2560

-ตุลาคม 2560

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

ข้าราชการ 3 อัตรา

d1

ชื่อ : นางอภันตรี  เดชศิริ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 8177 7428 9

icon email01 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

jaru

ชื่อ : นางจารุวรรณ  พุ่มพฤกษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0 8612 3808 7

icon email01 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

d3

ชื่อ : นายสิทธิชัย  ดีรักษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0 8655 3757 9

icon email01 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา

d4

ชื่อ : นางดาเรศ  บัวสุวรรณ์

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด ส4

โทรศัพท์ : 0 8259 6557 4

 

พนักงานราชการ 4 อัตรา

aa6

ชื่อ : นางสาวจารุณี  สอนสวัสดิ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 9294 5441 5

kansirin

ชื่อ : นางสาวกัญจน์ษิรินษ์  สร้อยแท้

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 9266 4516 9

aa2

ชื่อ : นางสาวศิรัญญา  สุภวัฒนากร

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 9268 5488 4

 

pissamaton

ชื่อ : นางสาวพิศมาธรฐ์  สุวรรณภูมิ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 9628 9934 9

 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต/โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ

     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

     กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

     กิจกรรมหลัก สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

                                  -สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กพัฒนานิคม จำกัด

     กิจกรรมหลัก พัฒนาสถาบันเกษตรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร

                         -สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด

          กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.

แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ รายการบุคลากรภาครัฐ

     กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

          กิจกรรมรอง พนักงานราชการ

แผนงาน การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

งาน/โครงการ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

    กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri-Map

งาน/โครงการ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

แผนงาน การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

งาน/โครงการ ตลาดเกษตรกร

โครงการ ตลาดเกษตรกร

      กิจกรรมหลัก สนับสนุนตลาดเกษตรกรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แผนงาน การส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งาน/โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

      กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

             กิจกรรมรอง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งาน/โครงการ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องจากพระราชดำริ

      กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

             กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

หมวดหมู่รอง