BannerKK

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์เสรี สีแดง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ปฎิบัติงานส่งเสริมเกษตรระบบแปลงใหญ่ (ข้าว) โดยมีการประชุมการวางแผนการตลาด เชื่อมโยงสินค้าการเกษตรและร่วมลงนาม MOU ระหว่าง น.ท.ทวีป พุฒติ ประธานกรรมการ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด พร้อมคณะกับ นายสมพิษ คำหวาน ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่(ข้าว) ตำบลคลองเกตุ เพื่อนำพันธุ์ข้าวปลูกหอมมะลิ 105 มาจำหน่ายในสหกรณ์ฯ มีสมาชิกเข้าประชุมรวม 25 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี