BannerKK

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุม มีมติ อนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์ดังนี้
1.สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด จำนวน 5,000,000 บาท
2.สผน.บ้านหนองยายโต๊ะ จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท
3.สหกรณ์เดินรถโคกสำโรง จำกัด จำนวน 2,000,000 บาท