BannerKK

 

นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี สหกรณ์มีผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี 6,713,794.64 บาท  ซึ่งสหกรณ์บริหารงานและให้บริการสมาชิกยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง