BannerKK

 

นายนริศทร์ ตรัสยอดสกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ ผู้ปลูกมันสำปะหลังต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ขับเคลื่อนให้มีการรวมกลุ่มมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 75 ราย ถือหุ้นรายละ 100 บาท