BannerKK

 

นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายชำนาญ อยู่โต ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ร่วมกับสหกรณ์นิคมลำนารายณ์ จำกัด ถ่ายทำสารคดีการสหกรณ์ในเขตนิคมจากรายการทีวี Farm channel โดยสัมภาษณ์นายสมพิศ ทามี ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมลำรายณ์ จำกัด พร้อมลงพื้นที่แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของนายวันชัย บัวฉ่ำ สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตนิคมสหกรณ์
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี