HOPE001

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางพรสวรรค์ เริงมิตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์เสรี สีแดง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์เดินรถโคกสำโรง จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ สหกรณ์เดินรถโคกสำโรง จำกัด ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางพรสวรรค์ เริงมิตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์เสรี สีแดง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์เดินรถโคกสำโรง จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อแนะนำ ส่งเสริม การดำเนินงานของสหกรณ์ ด้านธุรกิจบริการเดินรถ ธุรกิจสินเชื่อ ตลอดจนติดตามเร่งรัดการชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นี้ โดยมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เข้าประชุม รวม 6 คน ณ สหกรณ์เดินรถโคกสำโรง จำกัด ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี