HOPE001

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางพรสวรรค์ เริงมิตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายรัชชานันท์ ขวัญกิจศุภอาภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 ของกลุ่มเกษตรกรทำไร่ยาสูบนิคมลำนารายณ์ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำไร่ยาสูบนิคมลำนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางพรสวรรค์ เริงมิตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายรัชชานันท์ ขวัญกิจศุภอาภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 ของกลุ่มเกษตรกรทำไร่ยาสูบนิคมลำนารายณ์ โดยมีสมาชิกเข้าประชุม จำนวน 38 คน จากสมาชิกทั้งหมด 61 คน ผลการดำเนินงานในรอบปีมีกำไรสุทธิ 9,256.12 บาท โดยจัดสรรเข้าทุนสำรองทั้งหมด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน พิจารณาอนุมติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งแผนงานประมาณการรายรับ - รายจ่าย ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำไร่ยาสูบนิคมลำนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี