พิมพ์
ฮิต: 1438

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

 

ข้าราชการ 6 อัตรา

f1

ชื่อ : นางสุบิน  เรืองอุดมสกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

มหาลัยราชภัฎศรีษะเกษ

โทรศัพท์ : 0 8665 2010 9

subin

 

f2

ชื่อ : นางกุลณัฐฐา  วิงวอน

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์ : 0 8156 9451 9

pimprapai

 

f3

ชื่อ : นางกัลยารัตน์  รุ่งงาม

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

โทรศัพท์ : 0 8903 5201 4

 kanyarat

 

f4

ชื่อ : นายจรณินทร์  พรมสุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ : 0 8745 4669 1

 jaranin

 

f5

ชื่อ : นายอำนาจ  ศรีขำ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

การศึกษา : อวท.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0 8602 0592 4

umanch

 

f6

ชื่อ : นางสาวรัชฎาวัลย์  บุญชู

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

โทรศัพท์ : 0 8416 4303 3

ratsadawan

 

ลูกจ้างประจำ 2 อัตรา

f7

ชื่อ : นายจิรศักดิ์  ประดิษฐ์

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส 2

โทรศัพท์ : 0 8980 4123 4

 

f8

ชื่อ : นายรักเกียรติ  พิมพ์ทองงาม

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส 2

โทรศัพท์ : 0 8966 5273 2