BannerKK

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

 

ข้าราชการ 5 อัตรา

g1

ชื่อ : นายมาโนช  วรรณบุตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์ : 0 8650 0398 4

manot

 

g2

ชื่อ : นายวรสรร  แก่นจันทร์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์ : 0 8194 6109 6

kkcom014

 

saksaree

ชื่อ : นายศักดิ์เสรี  สีแดง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์

สถาบันการศึกษาทางสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 6200 1225 7

saksaree

 

g4

ชื่อ : นางสาวศรัญญา  ธิปทา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โทรศัพท์ : 0 8376 3289 2

saranya

 

g5

ชื่อ : นางสาวอาภาพร  ธุรี

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 0 8262 2694 0

 arpaporn

 

ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา

g6

ชื่อ : นายประคอง วงสุวรรณ

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2

โทรศัพท์ : 0 9255 9647 7