BannerKK

 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 

ข้าราชการ 4 อัตรา

b1

ชื่อ : นางละม่อม  สุขพงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์ : 0 8980 2451 7

lamom

 

b2

ชื่อ : นางสาวพัชรี  สายน้ำเงิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์ : 0 8194 7297 8

patcharee

 

b3

ชื่อ : นางสาวจีรพรรณ์  นิลแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

การศึกษา : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

โทรศัพท์ : 0 8190 1906 5

jerapan

 

b4

ชื่อ : นางสาวปาจรีย์  คงแย้ม

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

การศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ : 0 8663 2009 8

pajaree

 

พนักงานราชการ 2 อัตรา

aa3

ชื่อ : นางสาวสุกัญญา  พิมพรัตน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 8983 0838 3 

 

aa4

ชื่อ : นางสาวอัจฉราพร  คุณมงคล

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

 โทรศัพท์ : 0 8953 1691 1