BannerKK

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 

ข้าราชการ 4 อัตรา

c1

ชื่อ : นายวงศ์ชัย  ไชยโย

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

การศึกษา : ปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์ : 0 8957 8656 4

wongchai

 

c2

ชื่อ : นางอัฉรา  กฤตพัฒนากุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์ : 0 8990 2158 0

uchara

 

c3

ชื่อ : นายศราวุฒิ  สวามิชัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

โทรศัพท์ : 0 8630 1981 9

sarawut

 

c4

ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์  งามกล้า

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา : บัญชีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทรศัพท์ : 0 8261 3059 9

sudarat

 

พนักงานราชการ 2 อัตรา

aa11

ชื่อ : นางสาวธัญทิพย์  กันเกตุ

ตำแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

โทรศัพท์ : 0 8175 8098 4

 

aa1

ชื่อ : นางสาวสิริรัตน์  อ้วนสอาด

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 8612 1353 6