BannerKK

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

ข้าราชการ 3 อัตรา

d1

ชื่อ : นางอภันตรี  เดชศิริ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

การศึกษา : ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)

โทรศัพท์ : 0 8177 7428 9

apantree

 

d2

ชื่อ : นางจารุวรรณ  พุ่มพฤกษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์ : 0 8612 3808 7

jaruwan

 

d3

ชื่อ : นายสิทธิชัย  ดีรักษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

โทรศัพท์ : 0 8655 3757 9

sittichai

 

ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา

d4

ชื่อ : นางดาเรศ  บัวสุวรรณ์

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด ส 3

โทรศัพท์ : 0 8259 6557 4

 

พนักงานราชการ 4 อัตรา

aa6

ชื่อ : นางสาวจารุณี  สอนสวัสดิ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 9294 5441 5

 

aa8

ชื่อ : นางสาวกัญจน์ษิรินษ์  สร้อยแท้

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 9266 4516 9

 

aa2

ชื่อ : นางสาวศิรัญญา  สุภวัฒนากร

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 9268 5488 4

 

aa7

ชื่อ : นางสาวพิศมาธรฐ์  สุวรรณภูมิ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 9628 9934 9