BannerKK

 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์

 

ข้าราชการ 3 อัตรา

e1

ชื่อ : นางสาวพิมพ์ปวีณ์  วงษ์น้อย

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์ : 0 8633 1136 1

kohkaw

 

e2

ชื่อ : นางสาวลภัสรดา  ภัครนิธินันต์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินการธนาคาร)

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

โทรศัพท์ : 0 8476 1461 7

lapatsarada

 

e3

ชื่อ : นางสาวกฤตยา  ตรีนัย

ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ

การศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

โทรศัพท์ : 0 9483 0446 9

krittaya

 

พนักงานราชการ 2 อัตรา

aa10

ชื่อ : นางสาวศศิพิมล  รักสกุล

ตำแหน่ง : นิติกร

โทรศัพท์ : 0 8910 5676 3

 

 aa5

ชื่อ : นางสาวสุนิสา  อิ่มใจพงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 8149 5897 0