BannerKK

 

นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

 

ข้าราชการ 2 อัตรา

j1

ชื่อ : นายชำนาญ  อยู่โต

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

การศึกษา : ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์ : 0 6135 3964 4

chamnanyoto

 

j2

ชื่อ : นายสนิท  อยู่บ้านคลอง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โทรศัพท์ : 0 8620 8464 2

sanit

 

ลูกจ้างประจำ 3 อัตรา

j4

ชื่อ : นายจักรวาล  แพงชัยภูมิ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส 2

โทรศัพท์ : 0 8179 2608 4

 

j5

ชื่อ : นายสมชาย  คงมีเงิน

ตำแหน่ง : พนักงานเก็บเอกสาร บ 1

โทรศัพท์ : -

 

j3

ชื่อ : นายสุรพล  จันทรปาน

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2

โทรศัพท์ : -