BannerKK

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

 

ข้าราชการ 5 อัตรา

h1

ชื่อ : นายวิสิทธิพันธ์  พันธุลาภ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

การศึกษา : ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

โทรศัพท์ : 0 8104 1955 8

visittipan

 

h2

ชื่อ : นางสาวณัฐวดี  ร่มกลาง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ : 0 8502 4257 5

nuttawadee

 

h3

ชื่อ : นายไชโย  พูลกลิ่น

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์ : 0 6325 2898 2

chaiyo

 

h4

ชื่อ : นายวิวัธน์  อินทะสุระ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ : 0 9564 9905 8

wiwath

 

h5

ชื่อ : นางสาวอรนุช  ประสมบูรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทรศัพท์ : 0 8725 3367 9

ornuch

 

ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา

h6

ชื่อ : นายอนุวัฒน์  เปี่ยมจิตร

ตำแหน่ง : ช่างไม้ ช 2

โทรศัพท์ : 0 8639 0486 9