BannerKK

 

วันที่ 8 มีนาคม 2562 มอบหมายให้นางสาวกัญจน์ษิรินษ์ สร้อยแท้ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  นางสาวพิศมาธรฐ์ สุวรรณภูมิ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางวิทยุ F.M. 94.50 Mhz. วานรเรดิโอ เรื่องกองทุนพัฒนาสหกรณ์  เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ด้านการสหกรณ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 1 ราย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-อายุ 25 ปี ขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

วันนี้ - 31 มีนาคม 2560