BannerKK

 

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560

   dot หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์

   dot จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์

   dot กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์

           -กราฟจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์

           -กราฟจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์

   dot จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์

   dot กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ และแยกประเภทสหกรณ์