พิมพ์
ฮิต: 410

ข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

bb009 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้านแยกตามประเภทสหกรณ์ 

bb009 กราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจแต่ละด้านแยกตามประเภทสหกรณ์