BannerKK

 

ข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

add icon ข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์

add icon กราฟแสดงสถานภาพทางการเงินของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ แยกตามประเภทของสหกรณ์