HOPE001

สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก

dot จำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

dot จำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

dot กราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

dot กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์


ทำเนียบกลุ่มอาชีพ

dot ทำเนียบกลุ่มอาชีพภายในจังหวัด


จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน

dot จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

dot กราฟข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์