HOPE001

tab law

 

ร่างระเบียบสหกรณ์

หมวดว่าด้วยการรับฝากเงิน

  arrow2  เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 

  arrow2 คำแนะนำการกำหนดระเบียบเงินฝาก

  arrow2 เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน

  arrow2  เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  arrow2 ประกาศ นทส. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์

  arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ

  arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

  arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากประจำ 24 เดือน (ได้รับยกเว้นภาษี)

  arrow2 ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น

  arrow2 ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  arrow2 ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินปลอดดอกเบี้ย

หมวดว่าด้วยการให้เงินกู้

 arrow2  ห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท ถือใช้)

 arrow2  เห็นชอบร่างระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(สำหรับสหกรณ์ทุกประเภทยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท)

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(สำหรับสหกรณ์ทุกประเภทยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท)

 arrow2  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ (สหกรณ์ในภาคเกษตร) 

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (สหกรณ์นอกภาคเกษตร)  

 arrow2  ประกาศ เรื่อง กำหนดดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่ให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์

  arrow2  ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้หักเงิน

หมวดว่าด้วยการเงินการบัญชี

 arrow2 ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

หมวดว่าด้วยการดำเนินธุรกิจ

  arrow2 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิก

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเป็นเงินเชื่อให้สมาชิก

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก

  arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยการรวบรวมและการจำหน่ายยางพาราของสมาชิก

หมวดว่าด้วยเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์

หมวดว่าด้วยทุนสะสมตามข้อบังคับ

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

หมวดว่าด้วยสวัสดิการ

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

หมวดว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสตรี (หรือเยาวชนสหกรณ์)

ระเบียบสำหรับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ Solar Farm

 arrow2  คำแนะนำการกำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน

 arrow2  การใช้ทุนเพื่อจัดสวัสดิการสมาชิกและสังคม

 arrow2  การใช้ทุนพัฒนากิจการสหกรณ์

หมวดว่าด้วยสหกรณ์แท็กซี่

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยการขอมีบัตรอนุญาตให้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์
             - แบบคำขอมีบัตรอนุญาตให้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์
             - ทะเบียนการออกบัตรอนุญาตขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนควบคุมรถแท็กซี่ของสหกรณ์
             - ทะเบียนควบคุมรถแท็กซี่ของสหกรณ์

หมวดว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์

 arrow2  ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์

 

ร่างข้อบังคับสหกรณ์

เอกสารเป็นไฟล์ Word คลิ๊ก Download หากต้องการแก้ไขข้อมูล

 arrow2  สหกรณ์การเกษตร 
 arrow2 สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
 arrow2 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
 arrow2 สหกรณ์นิคม 
 arrow2 สหกรณ์ประมง 
 arrow2 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 arrow2 สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 
 arrow2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 arrow2 สหกรณ์ร้านค้า 
 arrow2 สหกรณ์บริการ(ทั่วไป) 
 arrow2 สหกรณ์บริการ (เคหสถาน) 
 arrow2 สหกรณ์บริการชุมชนเอื้ออาทร 
 arrow2 สหกรณ์บริการเดินรถ 
 arrow2 สหกรณ์แท็กซี่