HOPE001

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของหน่วยงาน

 

pic kmrbr

 

ความหมายของ KM (Knowledge Management)
      การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาละเทศะยิ่งขึ้น มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน
      หลักสำคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการดำเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสำคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด

การจัดการองค์ความรู้ (KM) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 dia gray เรื่อง แนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

การจัดการองค์ความรู้ (KM) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 dia gray เรื่อง แนวทางการเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 dia gray เรื่อง แนวคิดการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมของสมาชิก

 dia gray เรื่อง การจัดมาตรฐานสหกรณ์