BannerKK

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

star  ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/62 new icon

star  ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มือถือ 27/09/62 new icon

star  ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/62 new icon

star  ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24/09/62 new icon
    - จัดจ้างพนักงานทำความสะอาด
    - จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
    - เช่าอาคารสำนักงาน

star  ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 19/08/62
    - เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

star  ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 16/08/62
    - รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 จังหวัดลพบุรี(สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี)

star  ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 24/04/62
    - รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 จังหวัดลพบุรี

 

bb news010

 

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

     กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

     แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม

     โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                              งาน/โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

แผนงาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

     กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

                                แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

          กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ส่งเสริมมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

          แผนปฏิบัติการรายบุคคล กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

          -นางสุบิน เรืองอุดมสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

          -นางกุลณัฐฐา วิงวอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

          -นางสาวมะลิวัลย์ แสนรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          -นางกัลยารัตน์ รุ่งงาม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

          -นายอำนาจ ศรีขำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

          -นางสาวรัชฎาวัลย์ บุญชู ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

          แผนปฏิบัติการรายบุคคล กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

          -นายมาโนช วรรณบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

          -นางสาวศรัญญา ธิปทา ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          -นายวรสรร แก่นจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

          -นายศักดิ์เสรี สีแดง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

          -นางสาวกชพร เกิดโมลี ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          -นางสาวสุดารัตน์ งามกล้า ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          แผนปฏิบัติการรายบุคคล กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

          -นายวิสิทธิพันธ์ พันธุ์ลาภ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

          -นางสาวอรพรรณ ศรีสว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          -นางวิภาดา เต็มพร้อม ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          -นายบุญทัน เหลามี ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          -นายวิวัธน์ อินทะสุระ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          -นายไชโย พูลกลิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          แผนปฏิบัติการรายบุคคล นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

          -นายสนิท อยู่บ้านคลอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

         กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน)

                               แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

        

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 

แผนงาน พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

ผลผลิต/โครงการ  ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

     กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์

           กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร

ผลผลิต/โครงการ  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ (1 หอการค้า 1 สหกรณ์)

      กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

ผลผลิต/โครงการ  การสร้างความร่วมมือด้านการตลาดและการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าเกษตร

ผลผลิต/โครงการ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

ผลผลิต/โครงการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

     กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

          กิจกรรมรอง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

                            -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                            -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                            -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

                            -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

ผลผลิต/โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

     กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมรอง 1.แผนความเข้มแข็ง พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร

                             2.แผนพัฒนาธุรกิจ พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                              -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                              -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                              -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

                              -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

ผลผลิต/โครงการ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

     กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ผลผลิต/โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน/ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์

     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

          กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

ผลผลิต/โครงการ พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

     กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

          กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ผลผลิต/โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

     กิจกรรมหลัก พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

          กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงาน สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

     กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          กิจกรรมรอง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                             -โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

ผลผลิต/โครงการ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

     กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์

          กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แผนงาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต/โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                                 โครงการ กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                               แนะนำป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง

                               ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                                     -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                                     -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                                     -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

                                     -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล    

          กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป

                                        -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                                      -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                                      -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

                                      -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

          กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

                                      -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                                      -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                                      -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

                                      -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

                            แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง (ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน)

                                      -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                                      -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                                      -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

                                       -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

                          แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง (เศรษฐกิจพอเพียง)

                                         -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                                         -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                                         -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

                                         -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

ผลผลิต/โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562

     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมรอง การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร

 

หมวดหมู่รอง