greenline border

วันที่ 7 เมษายน 2560 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อำเภอเมือง พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้จัดประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรตำบลห้วยผา จำกัด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ ระดับชั้น 2 และ 3 กลุ่มที่ 1

ให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2560 ตามโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งมะส้าน ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน