greenline border

วันที่  3  เมษายน  2560  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  อำเภอแม่ลาน้อย ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านแม่ปาง จำกัด

เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี. การจัดทำแผนงาน ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี