greenline border

วันที่ 4 เมษายน 2560 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์สบเมย จำกัด ประจำเดือนเมษายน 2560  ณ  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบเมย  จำกัด

ในการนี้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้ร่วมชี้แจงโครงการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอสบเมย และดูสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ฯ