greenline border

วันที่ ก.ย. 59 เวลา 09.30 น. นายเอกบดี จันภักษานนท์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ก.ย. 59 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย และได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประจำปี 2558/59 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ