greenline border

อำนาจหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

มีอำนาจหน้าที่(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เล่ม 131 ตอนที่ 88 ก ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557) 
ดังต่อไปนี้

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
(3) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(4) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและรวบรวมแผนงาน จัดทำคำขอตั้งงบประมาณติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลด้านสหกรณ์ ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน งานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป ดำเนินงานด้านเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ละกลุ่มเกษตรกร

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดตั้ง สหกรณ์ และเพื่อการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ และเยาวชน สหกรณ์ ประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสหกรณ์ ศึกษา วิเคราะห์วางแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งผู้ตรวจการ สหกรณ์เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการและภาวะการเงินของ สหกรณ์รวมทั้งติดตาม และดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม ศึกษา วิเคราะห์ ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอื่น ๆ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลทางด้านการตลาด การดำเนินธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดสหกรณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่ หน่วยส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์ ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแล รักษา และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก่สหกรณ์ ตลอดจนติดตาม และดำเนินการประเมินผล รายงานผลและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคล และการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหา การลงทุนและการบริหารเงินทุนของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินทุนรวมทั้งรายงานผลการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกลุ่ม ตลอดจนประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กรมกำหนดไว้

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ( 1 - 7 )

ภารกิจที่รับผิดชอบ ทุกหน่วยมีดังนี้

1. เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์

2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ให้การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ความรู้แก่บุคลากรสหกรณ์ และบุคลากร กลุ่มเกษตรกร ในเรื่องการดำเนินงานสหกรณ์ การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ และเรื่องอื่นๆ ตามที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องการ

4. ให้การส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา วางแผนงานโครงการ สามารถดำเนินการและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

5. ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนำ การขอจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แก่บุคคลผู้สนใจ รวมถึงการควบสหกรณ์ การแยกสหกรณ์

6. ให้การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง ให้การแนะนำ ส่งเสริมเผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร เพื่อการพัฒนา เปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานตามระบบสหกรณ์

7. ให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนำ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แก่คณะบุคคลผู้ขอจัดตั้ง รวมถึงการควบสหกรณ์ การแยกสหกรณ์ และการจัดตั้งชุมนุม สหกรณ์ และให้การส่งเสริม สนับสนุนแนะนำสหกรณ์ในการดำเนินงานภายหลังการจัดตั้ง เพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสหกรณ์ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการจัดตั้ง

8. ตรวจ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ นโยบาย และมติที่ประชุมของสหกรณ์

9. ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน และฐานะการเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานทางการเงินและบัญชี

10. ประสานงานกับกลุ่มงานทุกกลุ่ม เพื่อรับมอบงาน ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ เพื่อแนะนำข้อมูลและความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด ให้การส่งเสริม แนะนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงาน โดยมีภารกิจงานหลักๆ ที่ต้องประสานกับแต่ละกลุ่มงานดังนี้

(ก) ประสานกับกลุ่มงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ในภารกิจงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้กับกลุ่มบุคคลผู้ขอจัดตั้ง รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนินการในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มจัดตั้ง ฯ นำเสนอขอ จดทะเบียนสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายหลังนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว จะต้องให้การส่งเสริมแนะนำ เป็นที่ ปรึกษา และประสานงานเพื่อการจัดองค์กร การจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สหกรณ์ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์ การดำเนินการดังกล่าวนี้ให้รวมถึงการควบ สหกรณ์ การแยกสหกรณ์ การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ และการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรด้วย

(ข) ประสานกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เพื่อรับและส่งมอบงานและข้อมูล หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดของสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปปฏิบัติหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้การส่งเสริม

สนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จะทำหน้าที่คอยสนับสนุน ช่วยเหลือแนะนำ และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ โดยตลอด

(ค) ประสานกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อรับและส่งมอบงานและข้อมูล หรือองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคล การควบคุมภายใน โครงสร้างและการจัดระบบงาน การจัดหา การลงทุน และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อนำไปปฏิบัติหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้การส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือการบริหารจัดการองค์กรและการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บริหารจัดการองค์กร และการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์จะคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำ และแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ โดยตลอด