greenline border

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

2.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

3.แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก