greenline border

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

           เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการและส่งเสริมการบริหารการจัดการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบรรลุวัตถุประสงค์พึ่งตนเองได้และยั่งยืน

 

พันธกิจ  (Mission)

          พันธกิจที่ 1

          พัฒนาการบริหารและการจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมีมาตรฐานสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิผล

          พันธกิจที่ 2

          ส่งเสริมสนับสนุนขีดความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

          พันธกิจที่ 3

          ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

  • การขจัดปัญหาความยากจน
  • พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
  • การพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขัน
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การค้าชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
  • การบริหารจัดการที่ดี