greenline border

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน โครงสร้าง อัตรากำลัง

          ·   นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          ·   นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          ·   บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประกอบด้วย

              1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน  15   ราย แยกเป็น

                   -    ข้าราชการ  2  ราย

                   -    พนักงานราชการ  5  ราย

                   -    ลูกจ้างประจำ  2  ราย

                   -    พนักงานจ้าง   6  ราย

              2.  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน  4  ราย แยกเป็น

                   -    ข้าราชการ 2 ราย

                   -    พนักงานราชการ  2  ราย

              3.  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จำนวน  4  ราย แยกเป็น

                   -    ข้าราชการ 2  ราย

                   -    พนักงานราชการ 2 ราย

              4.  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จำนวน  3 ราย แยกเป็น

                   -    ข้าราชการ 2 ราย

                   -    พนักงานราชการ 1 ราย

              5.  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ จำนวน  3 ราย แยกเป็น

                   -    ข้าราชการ 1 ราย

                   -    พนักงานราชการ 2 ราย

              6.  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบด้วย  7  กลุ่ม  จำนวน  16  ราย แยกเป็น
                  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน)

                   -    ข้าราชการ  3    ราย

                   -    พนักงานราชการ  1  ราย

                   -    ลูกจ้างประจำ 1 ราย

                 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอขุนยวม)

                 -     ข้าราชการ 1  ราย

                 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอปาย)

                 -      ข้าราชการ  1  ราย

                 -      ลูกจ้างประจำ 1  ราย

                 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอปางมะผ้า)

                 -       ข้าราชการ 1  ราย

                 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอแม่สะเรียง)

                 -        ข้าราชการ 2 ราย

                 -        พนักงานราชการ 1  ราย

                กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 (อำเภอแม่ลาน้อย)

                -         ข้าราชการ 2  ราย

                -         พนักงานจ้าง 1  ราย

               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอสบเมย)

               -         ข้าราชการ 1  ราย

                 

 

อำนาจหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ก)ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิจเพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ข)ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร (ค)ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป (ง)ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ รับมอบหมาย (จ)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น