new vision cpd7 copygreenline border
kowden1.โครงการตามยุทธศาสตร์

2.โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรม

3.แผนงาน งบประมาณ(แสดงสถานะการเบิกจ่าย)

*******************************************************************************************************************

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
แผนงานพื้นฐาน (Function)
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม
รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
1 -          กิจกรรมรองบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
2 -          กิจกรรมรองพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
3 -          กิจกรรมรอง  รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
4 -          กิจกรรมรอง  รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 -          กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS
งบบริหารทั่วไป
5.2
6
 7  
 
งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS
8
9
10
11
12
13
14
  1. .
15 -          กิจกรรมรองกำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์
16 -          กิจกรรมรองเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
17 -          กิจกรรมรองพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงการหลวง
18 -          กิจกรรมรองส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
    กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
19.1 -          กิจกรรมที่ 1ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
19.2 -          กิจกรรมที่ 2โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
19.3 -          กิจกรรมที่ 3โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
19.4 -          กิจกรรมที่ 4คลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมาร
19.5 -          กิจกรรมที่ 5อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20

ยังไม่มา

-          กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการตลาดเกษตรกร
    กิจกรรมหลัก สนับสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

21

ยังไม่มา

-          กิจกรรมรอง ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
    กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
22 -          กิจกรรมรองสนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร
22.1 โครงการที่ 1เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
22.2 โครงการที่ 2ยกระดับธุรกิจการรวมซื้อ - ขายรวมขายของกลุ่มเกษตรกร
22.3 โครงการที่ 3 ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
    กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
23 -          กิจกรรมรองพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
    กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
-          กิจกรรมรองพัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
24.1 โครงการยกระดับชั้นสหกรณ์ (กจส.)
24.2 โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์ภาคการเกษตร(กพส.)
แผนงานบูรณาการ
 แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
    กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
25 -          กิจกรรมรองพัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม