News2

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet blue expandicon ebook E-book วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ ปีที่ 48 ปี 1 ตุลาคม 2563 icon new

bullet blue expand ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถสแกน QR code 
bullet blue expand18 มิถุนายน 2563 การประกวดออกแบบเสื้อตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
bullet blue expand15 มิถุนายน 2563 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
bullet blue expand7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน" ตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน เป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสร้างเสริมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน 
bullet blue expandประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
bullet blue expandประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
bullet blue expandประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ 
bullet blue expandประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ขอเชิญสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Mobile Application “Coopcare” ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
bullet blue expandประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 
bullet blue expandสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
bullet blue expandประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองเป็นร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง (แบบคำขอ แบบตรวจสอบ หนังสือรับรอง) 
bullet blue expandโครงการฝึกอบรมหลักสูตร สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ 
bullet blue expandประกาศการสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในญี่ปุ่น ปี 2563  
bullet blue expandประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์  
bullet blue expandการสรรหาปราชญ์ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet blue expandการรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet blue expandประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เจตนารมณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมลด และคัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet blue expandการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
bullet blue expandแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้ิมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet blue expandเข้าระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานฯ(กองแผนงาน)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

 

  • ban_5yearscpd.jpg
  • ban_maize2.jpg
  • ban_Plan.jpg
  • ban_rapid_cpd.jpg
  • ban_web_covid_coop.jpg
  • dtgfarm.jpg
  • pic_center_ecom.jpg


Ness11