iconapp001 iconapp002 iconapp003 iconapp004 iconapp005 
iconapp006 iconapp007 iconapp008 iconapp009 iconapp010

  News2

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet blue expandประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 icon new
bullet blue expandแบบสำรวนความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆของหน่วยงาน
bullet blue expandหนังสือคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปีPDF | E-bookicon new
bullet blue expandจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
bullet blue expandแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 
bullet blue expandประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ 
bullet blue expandคู่มือการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 
bullet blue expandช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถสแกน QR code 
bullet blue expand15 มิถุนายน 2563 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
bullet blue expandประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองเป็นร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง (แบบคำขอ แบบตรวจสอบ หนังสือรับรอง) 
bullet blue expandการรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet blue expandการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
bullet blue expandแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้ิมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet blue expandเข้าระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานฯ(กองแผนงาน)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

 


header infographics removebg preview

  • infocpd1.png
  • infocpd2.png
  • infocpd3.png
  • infocpd4.png
  • infocpd5.png
  • infocpd6.png


Ness11

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

สื่อประชาสัมพันธ์ TV/Online

nnew1 new1 new3

สะเก็ดข่าว!!! เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก 
ปีการผลิต 2564/65

เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก
ปีการผลิต 2564/65

ข้าวจี่สมุนไพร บ.หนองบัวแปะ
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

new65 mq2 mq3 1
 เกษตรกรนาแปลงใหญ่วาปีปทุมเฮ สหกรณ์จัดการประมูลข้าวเปลือก  ติดตามการใช้ประโยชน์
เครื่องตัดหญ้า สกก.
 ท่านสหกรณ์จังหวัด
ลงพื้นที่ สกก.เชียงยืน

thaipbs

mq12.jpg  ccnewslive1
ครือข่ายสหกรณ์ จ.มหาสารคาม
รับซื้อข้าวช่วยชาวนา
 การจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกร  มอบทุนบุตรหลานผู้เลี้ยงโคนม
ccnewslive2 mq1 1 mq1 2
เยี่ยมชมฟาร์มโคนมเกษตรกรรุ่นใหม่

ฟาร์มวัวเงินล้าน จากเกษตรกร...
สู่อาชีพเจ้าของฟาร์มที่มั่นคง 

 แหล่งน้ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้สร้างผลผลิต ให้แก่เกษตรกร
cpd265 cpd99 cpd1165.jpg
ChiangYuen Coop Channel
EP.1ชุดแกงเห็ด
ปัญหามีไว้แก้ไข ไม่ใช่มีไว้จับผิด
ตลาดเขียวสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนแกดำ จำกัด
mq3_2.jpg mq1_3.jpg mq1_4.jpg
อยากจัดตั้งสหกรณ์ ทำยังไง พืชมหัศจรรย์ แหนแดง

โคนมขุน...ทางเลือกของ
เกษตรกรรุ่นใหม่

medie mq122222 สำนกงานสหกรณจงหวดมหาสารคาม 1 1
 Social media ..กับการแนะนำ
ส่งเสริมสหกรณ์
ตลาดเขียว ความสุขของผู้ผลิต
ผู้ขาย ผู้บริโภค
ผลสำเร็จของงาน/โครงการตามภารกิจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565