News2

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet blue expandสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 FE928BEC 8E95 40A5 BFA5 D4328225D74C
bullet blue expandประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองเป็นร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง (แบบคำขอ แบบตรวจสอบ หนังสือรับรอง) FE928BEC 8E95 40A5 BFA5 D4328225D74C
bullet blue expandโครงการฝึกอบรมหลักสูตร สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ 
bullet blue expandแบบฟอร์ม Form_AnnualReport_2019 
bullet blue expandสรุปสถิติสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  2562 02 Form Coop and Agri 
bullet blue expandประกาศการสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในญี่ปุ่น ปี 2563  
bullet blue expandประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์  
bullet blue expandแบบรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยใช้ Google form ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สามารถ สแกน QR code เพื่อตอบแบบรายงานดังนี้ 
bullet blue expandแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
bullet blue expandการสรรหาปราชญ์ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet blue expandการรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet blue expandประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เจตนารมณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมลด และคัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet blue expandประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet blue expandสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
bullet blue expandการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
bullet blue expandแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้ิมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet blue expandเข้าระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานฯ(กองแผนงาน)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

banner product

                                                                                                                                                                  banproduct more

 

ProductThumb 47461 763094084 resize ProductThumb 47461 35101895 resize ProductThumb 47461 881623737 resize ProductThumb 47461 396428374 resize
see detail see detail see detail see detail


Ness11