iconapp001 iconapp002 iconapp003 iconapp004 iconapp005 
iconapp006 iconapp007 iconapp008 iconapp009 iconapp010
การจดตงสหกรณ ขอรบสนบสนนงบ การเขาถงแหลงเงนทน การประชมใหญผานสออเลกทรอนกส
 • hope01.PNG
 • hope02.jpg
 • hope03.jpg
 • hope04.PNG

  News2

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet blue expandหนังสือคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปีPDF | E-bookicon new
bullet blue expandแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) 
bullet blue expandจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
bullet blue expandแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 
bullet blue expandประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ 
bullet blue expandประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" 
bullet blue expandสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  
bullet blue expandคู่มือการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 
bullet blue expandช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถสแกน QR code 
bullet blue expand15 มิถุนายน 2563 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
bullet blue expandประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองเป็นร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง (แบบคำขอ แบบตรวจสอบ หนังสือรับรอง) 
bullet blue expandการรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet blue expandการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
bullet blue expandแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้ิมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet blue expandเข้าระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานฯ(กองแผนงาน)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

 

 • bannerdoc3.jpg
 • banner_datacenter.jpg
 • ban_5yearscpd.jpg
 • ban_audit_budget.jpg
 • ban_maize.jpg
 • ban_policy_cpd.jpg
 • ban_web_covid_coop.jpg
 • dtgfarm.jpg
 • pic_school2562.jpg
 • video3.jpg


Ness11

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทีวี

nnew1 new1 new3

สะเก็ดข่าว!!! เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก
ปีการผลิต 2564/65

เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก
ปีการผลิต 2564/65

ข้าวจี่สมุนไพร บ.หนองบัวแปะ
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม