• Banner 1
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 2

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

24 กรกฏาคม 2560 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดหาผู้ทำบัญชีสำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่)  อ.เมือง จ.มุกดาหาร  news

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

 kumcha e1     dontan  
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสารอาหารวแห้ง 
  แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
  ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
สู้ภัย COVID-19  ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
        อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร