• Banner 1
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 2

news activity re4

×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/web/domains/web.cpd.go.th/public_html/mukdahan/images/news/260717
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news/260717
There is no category chosen or category doesn't contain any items

 26 กรกฏาคม 2560 นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 44  ของ สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม 151 คน ( ตัวแทนสมาชิกในการเข้าร่วมประชุม 5:1)   ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอคำชะอี  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร

 

สหกรณ์การเกษตรคำชะอี  จำกัด ประชุมใหญ่กำไรกว่า 4 ล้านบาท ชี้ความสำเร็จเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของมวลสมาชิก

                      เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 44  ของ สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม 151 คน ( ตัวแทนสมาชิกในการเข้าร่วมประชุม 5:1)   ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอคำชะอี  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร

                     นางเลขา  บุตรดีวงศ์  รองประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด  กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด  ได้จดทะเบียนตั้งสหกรณ์เมื่อวันที่ 30  กันยายน 2513  ได้ดำเนินการมาถึงปัจจุบันกว่า 47 ปี มีเขตท้องที่ดำเนินงานอยู่ทุกตำบลในเขตอำเภอคำชะอี  ปัจจุบันมีทุนดำเนินงานกว่า 39 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 2.4 ล้านบาท ทุนสำรองและทุนสะสมอื่นๆ อีกกว่า 2 ล้านบาท ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิกจำนวน 1,925 คน ดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่สมาชิกหลายประเภท อาทิ ธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิกจำนวนกว่า 55 ล้านบาท ธุรกิจให้สินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพจำนวน 80 ล้านบาท จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค วัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจำนวน 11 ล้านบาท และให้บริการธุรกิจปั๊มน้ำมัน บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง กว่า 52 ล้านบาท  ธุรกิจรวบรวมผลผลิตกว่า  7 ล้านบาท

                    สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  ยังกล่าวอีกว่า การดำเนินการของสหกรณ์ฯ จะประสบผลสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากมวลสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์อย่างเคร่งครัด กระทั่งทำให้กิจการของสหกรณ์ฯ มีความเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โดยจัดหาปัจจัยการผลิตต่างๆ มาอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก เมื่อสหกรณ์มีผลกำไรก็นำมาแบ่งเป็นปันผลกลับคืนสู่สมาชิก อีกทั้งยังเอื้ออาทรช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ อีกด้วย

                   ด้านเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ให้คำแนะนำต่อสมาชิกในที่ประชุมในเรื่องของ การดำเนินงานของสหกรณ์ด้านการรับฝากเงินจากจากบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และมวลสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด ภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์

 

{gallery}news/260717{/gallery}

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

 kumcha e1     dontan  
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสารอาหารวแห้ง 
  แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
  ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
สู้ภัย COVID-19  ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
        อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร