• Banner 1
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 2

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.มุกดาหาร จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

        วันนี้ (11 ส.ค.60) )   ณ  โรงแรมริเวอร์ซิตี้  ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร   เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.มุกดาหาร จำกัด   โดยมี นายมงคล  พรงาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

           สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร   กล่าวว่า นับได้ว่าสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.มุกดาหาร จำกัด ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เป็นผลงานของสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน  และยังฝากแนวทางการดำเนินงานให้กับสหกรณ์และมวลสมาชิก ในเรื่องของการช่วยกันระดมทุน การมีส่วนร่วมของสมาชิก  และยังฝากให้สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้กิจการของสหกรณ์ฯ มีความเจริญก้าวหน้า

       ด้านนายอุลัย  สุพร   ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.มุกดาหาร จำกัด  กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.มุกดาหาร จำกัด ได้จดทะเบียนตั้งสหกรณ์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม2534  ได้ดำเนินการมาถึงปัจจุบันกว่า 26 ปี  ปัจจุบันมีสมาชิกในวันสิ้นปี 31,954 ราย มีทุนดำเนินงานกว่า 46 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 14 ล้านบาท ทุนสำรองและทุนสะสมอื่นๆ อีกกว่า 2 ล้านบาท  ดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่สมาชิกหลายประเภท อาทิ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายจำนวนกว่า 85  ล้านบาท  ธุรกิจรวบรวมผลผลิตกว่า  15 ล้านบาท  และธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตรจำนวน 2.4 ล้านบาท

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

 kumcha e1     dontan  
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสารอาหารวแห้ง 
  แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
  ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
สู้ภัย COVID-19  ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
        อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร