• Banner 1
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 2

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

วันที่ 9  สิงหาคม  2560 เวลา 07.30 น.  นายกมล ปภุสโร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และ ว่าที่ ร.ต.ธเนศ เยื่องกระโทก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ งานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2560  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร     news

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

 kumcha e1     dontan  
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสารอาหารวแห้ง 
  แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
  ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
สู้ภัย COVID-19  ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
        อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร