• Banner 1
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 2

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

15 พฤศจิกายน 2561 นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงเรือนทำผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ มาตรฐาน GMP พร้อมอุปกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด ตามนโยบายรัฐบาล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณกว่าสามล้านบาท ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด (สาขาปศุสัตว์) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร  news  

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

 kumcha e1     dontan  
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสารอาหารวแห้ง 
  แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
  ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
สู้ภัย COVID-19  ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
        อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร