• Banner 1
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 2

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

   วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2563  นายณัฐพล  แป้นนอก  สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  เข้าร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์ในการให้คำแนะนำ การเตรียมต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการวุฒิสภาพบประชาชน จังหวัดมุกดาหาร    news

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดีโอ

 kumcha e1  dontan

สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร มอบข้าวสาร 

อาหารแห้ง แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อน  
ในสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด-19  
ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตรกรเพื่อเกษตรกรสู้ภัย
COVID-19 
ณ สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด 
       

 

nongsung1

 

แปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563  แปลงใหญ่โคเนื้อ
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง  จำกัด   จังหวัดมุกดาหาร